Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)

Licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej EULA) predstavuje bližší popis práv a povinností, ktoré nadobudnete vo vzťahu ku softvéru, ktorý budete používať.

Táto EULA je právne záväznou zmluvou medzi Vami, koncovým používateľom, ktorý si zadovážil Softvér (definovaný v bode 1) (ďalej len Používateľ)
a
spoločnosťou Pathfinger, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO 45 647 968 (ďalej len Autor).

1 Úvodné ustanovenia

Súčasťou tohto Softvéru sú všetky súvisiace médiá, tlačené materiály, dokumentácia, aplikácie, databázy a iné softvérové komponenty. Softvér je predovšetkým: mobilná aplikácia Objavujme.sk pre Android, mobilná aplikácia Objavujme.sk pre iOS a webová stránka www.objavujme.sk s príslušnou webovou aplikáciou na správu hier v mobilných aplikáciách.

Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním tohto Softvéru Používateľ potvrdzuje, že si prečítal túto zmluvu EULA, že jej rozumie a súhlasí s jej podmienkami.

Táto EULA nadobúda účinnosť potom, ako Používateľ odsúhlasí všetky tu uvedené podmienky pred alebo počas inštalácie Softvéru, prípadne potom ako začne akýmkoľvek spôsobom Softvér používať. Zmluva EULA je záväzná počas celého trvania vlastníckych práv na Softvér, ak nie je inak uvedené v zmluve EULA alebo v samostatnej písomnej dohode medzi Používateľom a Autorom. Jej platnosť môže závisieť od rozsahu Licencie v súlade s ustanovenia­mi EULA.

Tento Softvér je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Používateľ súhlasí s tým, že táto zmluva EULA je vynútiteľná ako akákoľvek iná podpísaná písomná zmluva Používateľom. Táto zmluva EULA je vynútiteľná voči Používateľovi.

V prípade, že s podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA Používateľ nesúhlasí, Softvér ako aj jeho komponenty neinštaluje a nepoužíva.

2 Predmet zmluvy

Autor na základe súhlasu s podmienkami tejto zmluvy EULA udeľuje Používateľovi licenciu, ktorá ho oprávňuje nainštalovať a používať Softvér vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a prídavných aplikácií, ktoré sú súčasťou tohto Softvéru, ako aj sprievodné tlačené materiály a všetky kópie Softvéru výhradne v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Všetky nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na Softvér ako celok aj na všetky jeho samostatné komponenty.

Všetky Používateľovi vyslovene neudelené práva zmluvou EULA si vyhradzuje Autor.

Používanie Softvéru a všetkých jeho komponentov v rozpore s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA je porušením práva na intelektuálne vlastníctvo Autora a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na používanie Softvéru, ktoré sú Používateľovi udelené touto zmluvou EULA.

3 Rozsah licencie

Udelením licencie, Používateľ získava právo na inštalovanie a používanie Softvéru v rámci ľubovoľného zariadenia, ktoré má vo vlastníctve.

Táto licencia je neprenosná a nevýhradná.

Používateľ súhlasí s tým, že Softvér je chránený voči nepovolenému kopírovaniu a neobmedzenému používaniu.

4 Obmedzenie používania

Nie je povolené vykonávať, ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z uvedených činností:

  • Uskutočňovať spätnú analýzu, vytvárať odvodené diela alebo dekompilovať Softvér alebo ľubovoľnú jeho časť, s výnimkou takého prípadu a v takom rozsahu, ktorý je vyslovene povolený platnou legislatívou bez ohľadu na toto obmedzenie. Ak príslušná legislatíva takúto činnosť povoľuje, akékoľvek takýmto spôsobom získané informácie nesmú byť poskytnuté tretím stranám. Výnimku tvoria prípady, kedy je poskytnutie takýchto informácií požadované zákonom a o takýchto informáciách musí Používateľ okamžite informovať Autora. Všetky takéto informácie budú považované za dôverné a chránené informácie Autora.
  • Upravovať, meniť alebo prekladať Softvér, vrátane vykonania zmien Softvéru, aplikácií a databáz obsiahnutých v Softvéri, iných ako takých, ku ktorým je prístup prostredníctvom Softvéru sprístupnený a sú opísané v dokumentácii.
  • Bez predošlého písomného súhlasu Autora, Používateľ nesmie vykonávať žiadne zmeny Softvéru vrátane vykonania zmien s cieľom prispôsobiť Softvér na používanie vo svojom zariadení. Prostriedky na povolené úpravy Softvéru sú dodávané so softvérom, povolené úpravy a ich opis sú obsiahnuté v dodávanej dokumentácii.
  • Opravovať chyby v Softvéri bez predošlého písomného súhlasu Autora.
  • Prenajímať, poskytovať licencie, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva poskytované touto zmluvou EULA a ďalšie práva vzťahujúce sa na Softvér akejkoľvek osobe alebo umožniť kopírovanie Softvéru alebo jeho ľubovoľnej časti do iných počítačov ako vo vlastníctve Používateľa.

5 Inovácie

Autor sa snaží inovovať Softvér s cieľom poskytnúť čo najlepší zážitok pre jeho Používateľa. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že forma a povaha služieb, ktoré Autor poskytuje, sa môže meniť čas od času bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako súčasť tejto inovácie, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Autor môže zastaviť (trvale alebo dočasne) poskytovanie Softvéru (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Softvéru) Používateľovi alebo všeobecne používateľom podľa Autorovho vlastného uváženia, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Používateľ môže prestať používať Softvér kedykoľvek.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak Autor zakáže prístup k Používateľovmu účtu, Používateľovi môže mu byť zabránené v prístupe k službám, údajom o Používateľovom účte alebo akýmkoľvek súborom alebo inému obsahu, ktorý je obsiahnutý v Používateľo­vom účte.

6 Záruka

Používateľ rozumie a výslovne súhlasí, že používa Softvér na svoje vlastné riziko a že Softvér je poskytovaný „tak, ako je“ a „ako je dostupný“.

Autor neposkytuje žiadne záruky na to, že Softvér je bezchybný alebo bude spĺňať požiadavky Používateľa alebo že jeho použitie bude bez problémov alebo že bude fungovať v spojení s akýmkoľvek iným softvérom. Všetky výslovné alebo implicitné záruky, vyhlásenia alebo garancie vzniknuté podľa právneho predpisu, zvyky, predchádzajúce ústne alebo písomné vyhlásenia, ktoré nie sú výslovné v tejto zmluve, sa týmto vylučujú. Autor nie je zodpovedný za žiadne priame, nepriame, trestné, osobitné, náhodné alebo následné škody, spôsobené používaním Softvéru.

Žiadna rada alebo informácia, či ústna alebo písomná, získaná Používateľom od Autora alebo prostredníctvom Softvéru, nevytvára žiadnu záruku ak nie je výslovne uvedená v tejto zmluve EULA.

Obmedzenie zodpovednosti Autora voči Používateľovi v tejto zmluve EULA sa použijú aj vtedy, ak Autor bol upozornený, alebo mal vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd.

7 Vlastnícke práva

Používateľ nahratím materiálov a akýchkoľvek údajov (napr. texty, fotografie, videá, komentáre a pod.) do Softvéru udeľuje Autorovi nevýhradnú neobmedzenú licenciu na zverejňovanie, využívanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu a vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré Autor uskutoční s cieľom dosiahnutia lepších služieb pre Používateľa), sprístupnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Používateľ v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom zároveň preberá plnú zodpovednosť za používanie týchto materiálov a údajov, osobných údajov, vrátane materiálov stiahnutých z webových stránok. Za žiadnych okolností Autor nepreberie zodpovednosť za žiadne nepriame, trestné, osobitné, náhodné alebo následné škody, spôsobené porušením autorských, licenčných alebo iných zákonov akýmkoľvek Používateľom.

8 Iný obsah

Softvér môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky alebo obsah či zdroje. Autor nemôže mať žiadnu kontrolu nad žiadnou webovou stránkou alebo zdrojom, ktoré sú poskytované inými spoločnosťami alebo osobami a nie Autorom.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Autor nie je zodpovedný za dostupnosť akýchkoľvek takých externých stránok či zdrojov a neschvaľuje reklamy, produkty alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Autor nie je zodpovedný za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť Používateľovi v dôsledku dostupnosti týchto externých stránok či zdrojov alebo v dôsledku akéhokoľvek spoliehania sa Používateľa na úplnosť, presnosť alebo existenciu akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov na alebo dostupných z týchto webových stránok alebo zdrojov.

9 Technológie / softvér tretích strán

Softvér môže využívať iný softvér tretích strán. Bez ohľadu na vyššie uvedené odseky, sa na použitie materiálov tretích strán vrátane ich softvéru môžu vzťahovať iné zmluvné podmienky.

10 Záverečné ustanovenia

V prípade, že Používateľ má k dispozícii preklad zo slovenského jazyka tejto zmluvy EULA, Používateľ súhlasí s tým, že preklad je poskytovaný len pre väčšie pohodlie Používateľa a že slovenská verzia tejto zmluvy EULA bude riadiť vzťah Používateľa so spoločnosťou Pathfinger, s.r.o.

Ak existuje rozpor medzi tým, čo anglická jazyková verzia tejto zmluvy EULA hovorí a to, čo preklad hovorí, potom slovenská jazyková verzia má prednosť.

Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy EULA môžu byť adresované spoločnosti Pathfinger, s.r.o. prostredníctvom webovej stránky www.pathfinger.com