Ochrana osobných údajov

1. Úvod

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov je Pathfinger, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov, IČO: 45647968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 23319/P.
 2. Používateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, mesto, obec prípadné inú osobu, ktorá má v úmysle používať alebo používa aplikáciu Objavujme, a tiež každého registrovaného používateľa aplikácie Objavujme bez ohľadu na to, či využíva alebo nevyužíva služby aplikácie Objavujme. Používateľ je z pohľadu ochrany osobných údajov dotknutou osobou.
 3. Používateľ registráciou do aplikácie Objavujme potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa sú pravdivé a presné.
 4. Používateľ registráciou do aplikácie Objavujme potvrdzuje, že má viac ako 16 rokov. Je zakázané používať aplikáciu Objavujme osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Spracúvanie a ochrana uvedených osobných údajov je nevyhnutná na uzatvorenie vzájomného zmluvného vzťahu a je v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) v znení neskorších predpisov.
 6. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou.
 7. Osobné údaje môžu byť využité aj na neskoršiu vzájomnú komunikáciu s Používateľom a tiež pre potreby e-mailového marketingu. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia (v prípade služieb zadarmo) alebo 10 rokov od poslednej vystavenej faktúry (pre účely archivácie) podľa toho, ktoré obdobie skončí neskôr.
 8. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty.
 9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 10. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona a to konkrétne:
 • i) právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami
 • ii) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
 • iii) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona
 • iv) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona
 • v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona
 • vi) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona
 • vii) právo na prenosnosť osobných údajov – § 26 Zákona
 • viii) právo podať podnet na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.
 1. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

2. Kategórie informácií, ktoré zhromažďujeme

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete: Keď sa registrujete do aplikácie Objavujme, komunikujete s našim podporným tímom alebo nám posielate e-mail, poskytujete nám informácie. Tieto informácie zahŕňajú vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri a sú nutné aj pre náš účtovný a fakturačný systém.
 2. Technologicky získané informácie: Používaním mobilnej aplikácie Objavujme získame GPS polohu Používateľa. Taktiež ak je v aplikácii prístupná možnosť zasielania fotografií, je možné, že Používateľ posiela fotografie so zobrazením osobných údajov svojej osoby prípadne iných osôb. Používateľ garantuje, že na zobrazovanie osobných údajov na zaslaných fotografiách má súhlas so spracovaním osobných údajov od všetkých osôb zobrazených na fotografiách.
 3. Cookies: Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčný a kvalitný web. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 4. Zoznam a informácie o súťažiach: Informácie o užívaní účtu ako napr. zoznam e-mailových adries, zoznam úloh v súťaži, mapa úloh, zoznam fotografií, štatistiky hry a jednotlivých hráčov.
 5. Identifikovateľné osobné údaje tretích strán (hráčov, Používateľov mobilnej aplikácie Objavujme): Sú to napr. e-mailové adresy, mená, telefónne čísla, fotografie, GPS pozície a iné osobné informácie poskytnuté Používateľovi. Používateľ má kontrolu nad osobnými informáciami tretích strán, ktoré môžu použiť na zasielanie svojich marketingových materiálov. Prevádzkovateľ používa tieto informácie iba na štatistické účely a zlepšovanie aplikácie Objavujme.

3. Pozícia Sprostredkovateľa

 1. Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Používateľa (k hráčom, k používateľom mobilnej aplikácie Objavujme) v pozícii Sprostredkovateľa podľa §34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Ak Sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ je voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.
 3. Dotknutými osobami sú zákazníci Používateľa.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rovnakom rozsahu ako Používateľ po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Používateľom.
 5. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím a prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ dodržiava ďalšie ustanovenia § 34 Zákona.

4. Zverejňovanie informácií

 1. Vaše osobné údaje a ani akékoľvek iné informácie uložené vo vašom užívateľskom účte (napr. zoznam e-mailových adries, zoznam obrázkov) za žiadnych okolností nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Takéto informácie zverejníme iba v prípade, že si to vyžiada orgán ústrednej moci.
 2. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých hráčov (používateľov mobilnej aplikácie Objavujme) alebo Používateľov.

5. Bezpečnosť údajov

 1. Systém účtov aplikácie Objavujme vyžaduje pre prihlásenie užívateľské meno a heslo. Po dokončení práce s aplikáciou Objavujme, prosím, kliknite na linku „odhlásiť“, aby sa zabránilo prístupu k vášmu účtu komukoľvek, kto bude pracovať na vašom počítači. Vaše užívateľské meno a heslo musíte držať v bezpečí, a neprezrádzať ho tretej osobe.
 2. Vzhľadom na citlivý charakter vašich databáz, neposielame znova zabudnuté heslo. Používatelia musia dodržiavať on-line pokyny k obnoveniu svojho hesla, pokiaľ ho zabudnú.
 3. Heslá všetkých účtov sú ukladané ako šifrované. Vaše heslá nemôžeme vidieť, môžeme ich len resetovať.
 4. Používame šifrovanú komunikáciu prostredníctvom SSL protokolu. K zaisteniu bezpečnosti údajov robíme všetky nevyhnutné kroky.
 5. Chránime naše dáta pred zlyhaním hardwaru alebo pre prípady havárie každodenným zálohovaním dát.

6. Konanie o ochrane osobných údajov a otázky

 1. Ak má Používateľ podozrenie, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podľa § 100 Zákona podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, alebo obavy, alebo chcete aktualizovať, odstrániť alebo zmeniť niektoré osobné údaje predložené na týchto stránkach, alebo máte nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, upozornite nás poštou alebo emailom na adrese:

Pathfinger, s.r.o.
Ochrana osobných údajov
Tehelná 63
080 01 Prešov
Slovensko
info@pathfinger.com

Aktualizované 25.5.2018

Licenčná zmluva