Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Využitie stránok a sledovanie používateľov OBJAVUJME sleduje vzorové správanie používateľov počas prevádzky. Nezhromažďujeme konkrétne dátumy, ale iba sledujeme informácie, aby sme zistili, ktoré časti našich stránok sa používateľom páčia a ktoré by navštívili znova. Nesledujeme, čo jednotlivý používateľ číta alebo pozerá, iba ako sa celkovo správa každá stránka. To nám pomáha poskytovať kvalitný softvér a prispieva k zabezpečeniu spokojnosti zákazníkov.

Osobné zdieľanie informácií OBJAVUJME nezdieľa ani nedistribuuje akékoľvek informácie alebo dokumenty o jednotlivých používateľoch s akoukoľvek treťou stranou, s výnimkou ktorá je v súlade s platnými zákonmi alebo podľa platných právnych procesov alebo na ochranu osobnej bezpečnosti našich používateľov alebo verejnosti.

Bezpečnosť Naše stránky majú pokročilé bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k strate dát, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Väčšina nášho personálu nemôže získať prístup k vašim osobným údajom. Iba manažéri OBJAVUJME, ktorí majú na starosti komunikáciu so zákazníkmi, sú vyňatí z tohto pravidla.

Zmeny OBJAVUJME si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo aktualizovať toto vyhlásenie kedykoľvek. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny v tomto prehlásení.

Kontaktné informácie OBJAVUJME víta vaše pripomienky a otázky k tomuto vyhláseniu. Prosím, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na info@pathfinger.com

Nezhromažďujeme informácie o deťoch Naše webové stránky a mobilné aplikácie sú v súlade so Zákonom o ochrane online súkromia detí. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov, a v prípadoch, ak v žiadosti o podporu používateľ identifikuje seba ako dieťa vo veku do 13 rokov, nebudeme zhromažďovať, ukladať alebo používať, a budeme bezpečným spôsobom odstraňovať všetky osobné údaje takéhoto používateľa.

Privacy Policy

Site Usage and User Tracking OBJAVUJME tracks user traffic patterns. We do not collect specific data but only track information to determine which areas of our site users like and would consider visiting again. We do not track what an individual user reads or views – just how well each page performs overall. This helps us to provide quality software programming services and helps ensure customer satisfaction.

Personal Information Sharing OBJAVUJME does not share or distribute any information or documents about individual users with any third party, except to comply with applicable laws or valid legal processes or to protect the personal safety of our users or the public.

Security Our site have advanced security measures to prevent data loss, misuse or alteration. Most of our staff can not access your personal information. Only OBJAVUJME managers, who are in charge of customer communications, are exempt from this rule.

Changes OBJAVUJME reserves the right to change, alter, or update this Privacy Statement at any time. As a result, we encourage you to review this privacy statement periodically to track changes.

Contact Information OBJAVUJME welcomes your comments and questions on this statement. Please do not hesitate to contact us via e-mail at info@pathfinger.com

We Don’t Collect Information of Children Our website and mobile applications comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. We don’t knowingly collect personal information from children under the age of 13, and if in the event that a user identifies himself or herself as a child under the age of 13 through a support request, we will not collect, store or use, and will delete in a secure manner, any personal information of such user.